Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym Carbon, znajdującym się pod adresem elektronicznym ….....................

Poniższy dokument reguluje warunki korzystania z oferty sklepu internetowego Carbon. Złożenie zamówienia w sklepie Carbon oznacza, że zgadzasz się z warunkami niniejszego Regulaminu. W ofertę sklepu Carbon wchodzą produkty wymienione w katalogu sklepu w chwili sprzedaży. W wypadku kiedy sklep Carbon nie może zrealizować zamówienia klienta, sklep zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub odrzucenia zamówienia.

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Carbon.
 4. Sklep – serwis (sklep) internetowy dostępny pod adresem: Carbon............
 5. Właściciel Sklepu – właścicielem Sklepu jest firma ZP Carbon Jakub Stępień Kasztanowa 4 26-065 Piekoszów  NIP  9591644543  REGON 260635553  
 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie;
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu
 8. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami);
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 • Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;
 • warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu;
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.

Z usług Sklepu mogą korzystać osoby fizyczne powyżej 18 roku życia (lub posiadające zgodę opiekunów). Dane osobowe rejestrowane w sklepie internetowym są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu realizowania działalności sklepu z zachowaniem wszelkich wymogów zawartych w ustawie z 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po.833) o ochronie danych osobowych. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Carbon.

III. REJESTRACJA

 1. Rejestracja w sklepie nie jest obowiązkowa.
 2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 3. Właściciel Sklepu może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku  naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 • podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu,
 • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez właściciela Sklepu za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Właściciela Sklepu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Właściciela Sklepu,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. INFORMACJE O TOWARZE

 1. Produkty i ceny prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 61 Kodeksu Cywilnego, są one jedynie zaproszeniem do składania zapytań ofertowych i zaproszeniem do negocjacji w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Podane ceny mogą w każdej chwili ulec zmianie W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Klient, który złożył zapytanie ofertowe zostanie o takiej zmianie niezwłocznie poinformowany.
 2. Ceny towarów prezentowanych na stronie Sklepu podane są w złotych polskich i są cenami brutto. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.
 3. Cena produktu jest obowiązująca w chwili składania zamówienia przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, jak i wprowadzania nowych towarów, usuwania towarów, przeprowadzania i odwoływania promocji oraz wnoszenia zmian do promocji.
 4. Wszystkie dane, opisy i zdjęcia prezentowane w Sklepie stanowią jego własność w rozumieniu przepisów o własności intelektualnej, a co za tym idzie nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane i używane do celów handlowych czy prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody właściciela Sklepu.
 5. W Sklepie nie łączy się promocji i rabatów.
 6. Kolory zdjęć produktów prezentowanych w Sklepie, mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych kolorów tych produktów – jest to związane z indywidualnymi ustawieniami kolorów na urządzeniach Klienta. Nie stanowi to podstawy do reklamacji.

V. ZAMÓWIENIA

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę Carbon , dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie".
 4. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z właścicielem Sklepu Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 5. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie przez mechanizm sklepu internetowego, 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 6. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach  8-16. 
 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient na podaną przez siebie skrzynkę e-mail otrzymuje wiadomość zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do prośby o potwierdzenie zamówienia bądź weryfikacji danych adresowych podanych przez Klienta.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem i przepisami prawa polskiego.
 11. Zamówienie zostaje zrealizowane jeżeli towar jest dostępny w  magazynie. W innym przypadku Klient zostanie poinformowany o tej sytuacji i podejmie decyzję czy: - realizować niepełne zamówienie - dołączyć inny towar - anulować zamówienie
 12. Zamówienia są realizowane według kolejności wpływania aż do wyczerpania zapasów w magazynie.
 13. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów w danych zawartych w Sklepie. Dotyczy to danych w opisie produktu, ceny, stanu magazynowego oraz błędów i wątpliwości dotyczących danych podanych przez Klienta w czasie rejestracji i składania zamówienia.

VI. PROMOCJE

Sklep zastrzega sobie prawo do tworzenia sezonowych promocji oraz do okazjonalnego rozdawania darmowych produktów w ramach konkursów lub promocji reklamowych.

VII. PŁATNOŚCI

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane, po zaksięgowaniu wpłaty.
 2. Dostępne formy płatności:
 • przelew standardowy na rachunek bankowy

….............................................................................

 • płatności elektroniczne
 • płatność za pobraniem
 1. Klient składający zamówienie wyraża zgodę na wystawienie dowodu zakupu bez podpisu, w formie elektronicznej (wysłanej na podany adres email).
 2. Dowodem zakupu jest faktura lub paragon.
 3. W przypadku wyboru płatności przelewem na konto Klient ma obowiązek dokonać wpłaty w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym razie zamówienie zostanie usunięte i nie zostanie zrealizowane.

VIII. DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów jest możliwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 3. Dostępne formy dostawy:
 4. Paczkomat InPost, 
 5. Kurier 
 6. Poczta Polska
 7. Odbiór osobisty 
 8. Koszty dostawy towaru pokrywa Klient.
 9. Koszty dostawy każdorazowo zostaną wskazane w czasie składania zamówienia (zostaną naliczone automatycznie)
 10. Czas realizacji zamówienia liczy się od momentu zaksięgowania wpłaty.

Sklep umożliwia odbiór osobisty pod adresem ul. Kolejowa 39A, 26-065 Piekoszów oraz ul. Hauke Bosaka 8, 25-217 Kielce.

 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie drogą elektroniczną, w terminie 14 dni roboczych i wysyłając je na adres mailowy carbon.sprzedaz@gmail.com.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru do Klienta.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
 4. oświadczeniu należy podać numer konta bankowego, na które zostanie przelana wartość zamówienia (w tym koszty dostawy, do wysokości odpowiadającej najtańszej dostępnej opcji wysyłki).
 5. Zwrot towaru "za pobraniem" nie zostanie przyjęty.
 6. Zwracany towar, musi być w stanie, w którym został otrzymany.
 7. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

X. REKLAMACJA

 1. Właściciel Sklepu jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: carbon.sprzedaz@gmail.com. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, w jakim terminie reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. Gwarancja nie obejmuje przypadkowych lub celowych uszkodzeń mechanicznych ani uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania.
 4. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu.
 5. Reklamowany towar powinien być czysty, w przeciwnym razie Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo nie przyjęcia reklamacji.
 6. Każda przesyłka z towarem podlegającym  reklamacji powinna zawierać oświadczenie z  opisem przyczyny reklamacji, okoliczności i datę ujawnienia wady, deklarację żądań (wymiana, naprawa, zwrot gotówki) imię, nazwisko, adres oraz nr konta do przelewu.
 7. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty odesłania towaru do klienta pokrywa Sklep.
 8. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia Sprzedawcy ewentualnych  niezgodności towaru z umową. Termin do stwierdzenia niezgodności wynosi jeden rok. 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
 2. W celu wypełnienia obowiązku określonego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) firma ZP Carbon Jakub Stępień informuje, że: 

       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: ZP CARBON Jakub Stępień ul. Kasztanowa 4 26-065 Piekoszów NIP: 959-164-45-43, 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji zaistniałej po Pana/Pani stronie. 

Jednocześnie Posiada Pan/Pani ma również prawo do żądania od Administratora danych osobowych ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych a także do ich przenoszenia. 

Jest Pani/Pan uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy Pan/Pani uzna że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, Administrator danych osobowych będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy sprzedaży towarów, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, jeśli takie się pojawią.

Podanie danych przez Panią/Pana jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy - a także art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze danych tj. obowiązek archiwizacyjny, wystawianie i/lub przechowywanie faktur i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora danych osobowych usługi księgowe, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych osobowych poza granice Unii Europejskiej. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: .........................................................

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*).............................................................................................................. 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) .................................................................................................................. 

Adres konsumenta(-ów)................................................................................................................................... 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

Data .................... (*) Niepotrzebne skreślić. 

W związku ze zmianą prawa od 1 stycznia 2019 roku zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 (Dz. U. z 2018 poz. 1697), osoba dokonująca zakupu wyrobów węglowych powyżej 200 kg jest zobowiązana do podania nr PESEL oraz serii i numeru dowodu osobistego.

Jeżeli zdecydują się Państwo na zakup towaru w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą i nie są Państwo objęci zwolnieniem z obowiązku akcyzowego to konieczna będzie dopłata akcyzy w wysokości 37,46 zł brutto do każdej tony.