Zgodnie z obowiązującymi przepisami Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w ciągu 14 dni od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia wskazana przez niego (inna niż przewoźnik) weszła w fizyczne posiadanie towarów.

Klient musi o fakcie odstąpienia poinformować sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia. Każda pisemna forma odstąpienia od umowy jest respektowana przez sprzedawcę – Klient może wysłać zgłoszenie: e-mailem na adres carbon.sprzedaz@gmail.com  lub pocztą tradycyjną na adres: ZP CARBON, ul. Kolejowa 39A, 26-065 Piekoszów

Klient jest zobowiązany odesłać lub dostarczyć towar na swój koszt bez zbędnej zwłoki. Produkt należy odesłać w odpowiednim opakowaniu, zabezpieczającym przed uszkodzeniami fizycznymi. Przesyłki paletowe lub przesyłki większych gabarytów muszą zostać dostarczone na samochód kuriera. W celu ułatwienia identyfikacji powodu zwrotu  zalecamy dołączyć do przesyłki kopię oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym wartość produktu oraz naliczony w ramach zamówienia koszt dostawy do Klienta. Wyjątkiem są dodatkowe koszty wynikające z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez sklep.

Płatności powinny zostać zwrócone przez sprzedawcę w taki sam sposób, jakiego wcześniej użył kupujący, chyba że wyraził on zgodę na inną formę zwrotu wpłaconych środków. Zwrot należności powinien nastąpić w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji dotyczącej odstąpienia od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Wartość zakupionego towaru zostanie zwrócona:

przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta (w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu towaru, bez dodatkowych opłat)
lub przekazem pocztowym pod adres wskazany przez Klienta (w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu towaru, bez dodatkowych opłat).

Sytuacje, w których odstąpienie od umowy nie jest możliwe są opisane szczegółowo w regulaminie.

PROCEDURA REKLAMACJI

RĘKOJMIA i ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku otrzymania towaru uszkodzonego, wadliwego, niekompletnego, niezgodnego w jakimkolwiek aspekcie z ofertą sprzedaży, stwierdzenia braku danej pozycji zamówienia i in. Klient ma prawo złożyć reklamację w dowolnej formie, jednak w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego sugerujemy przesłanie zgłoszenia drogą pisemną oraz dołączenie wszelkiej posiadanej dokumentacji (zdjęcia, raport szkody itd.). W zgłoszeniu należy umieścić informację na temat oczekiwań, tj.: naprawa, wymiana towaru na nowy, obniżenie ceny, zwrot należności i in. oraz dokładny opis przyczyny jej złożenia. Każda forma złożenia reklamacji jest respektowana przez sprzedawcę – klient może wysłać zgłoszenie:

  • e-mailem na adres carbon.sprzedaz@gmail.com
  • pocztą tradycyjną na adres: ZP CARBON, ul. Kolejowa 39A, 26-065 Piekoszów
  • lub zgłosić telefonicznie pod numerem telefonu 792 703 500

Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik Działu Zwrotów i Reklamacji skontaktuje się z klientem w celu przekazania szczegółów dalszego postępowania. Po ustaleniu konieczności zwrotu reklamowanego towaru pracownik Działu Reklamacji skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia działań związanych z odesłaniem produktu. Sprzedawca umożliwia zamówienie kuriera na koszt sklepu pod warunkiem spełnienia przez klienta określonych warunków, tj. zabezpieczenia towaru na czas transportu, przygotowania przesyłki do odbioru w wyznaczonym terminie oraz dostarczenia przesyłki paletowej/wielkogabarytowej na samochód kuriera. W celu jednoznacznej identyfikacji zwróconego towaru sugerujemy dołączenie do reklamowanej przesyłki kserokopii faktury zakupu.

Dział Zwrotów i Reklamacji ustosunkuje się do zgłoszenia klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji. Po przekroczeniu tego terminu żądania klienta uznaje się za uzasadnione.

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: .........................................................

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*).............................................................................................................. 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) .................................................................................................................. 

Adres konsumenta(-ów)................................................................................................................................... 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

Data .................... (*) Niepotrzebne skreślić.